Home » Privacybeleid

Privacybeleid

 

Privacybeleid FE Borduren/Liefde voor Wol
https://www.liefdevoorwol.nl

Over ons privacybeleid

FE Borduren/liefde voor wol geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van FE Borduren/Liefde voor Wol. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 12/03/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware Jouwweb.nl

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb.nl. Persoonsgegevens die u ten behoeve
van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb.nl heeft toegang
tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een
ander doel. Jouwweb.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. Jouwweb.nl maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Jouwweb.nl behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

The shopbuilders

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Jouwweb. Deze partij
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en
onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Jouwweb.nl heeft geen toegang tot ons postvak en wij
behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Sisow - Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie en Paypal. Mollie -Paypal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie/Paypal behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)

gegevens met derden te delen. Mollie/Paypal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling

(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie/Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
SISOW/PAYPAL bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen

Verzenden en logistiek
PostNL / DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

E- Boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-BOEKHOUDEN. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd
verzonden en opgeslagen. E-BOEKHOUDEN is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk
behandelen. E-BOEKHOUDEN gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
NIET VAN TOEPASSING

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan FE Borduren op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn
wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met
uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer
worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
of in opdracht van FE Borduren. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo
is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies
Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Privacyverklaring Klarna

 

Voor Klarna is jouw privacy belangrijk. Daarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens altijd op verantwoorde wijze en met jouw privacy in het achterhoofd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer je gebruik maakt van de diensten van Klarna (de "Diensten") en een klant van ons wordt, bijvoorbeeld als je betaalt met één van onze betaalopties, onze applicatie op het web of op mobiel (de Klarna App) gebruikt of als je je informatie door ons laat invullen in de checkout van een webwinkel.  In dit document staat ook beschreven welke rechten je hebt en hoe je ze kunt uitoefenen.

 

In deze privacyverklaring beschrijven wij de verwerking van persoonsgegevens bij al onze Diensten. Het is daarom belangrijk dat je deze privacyverklaring leest voordat je gebruik gaat maken van onze Diensten.

 

Wij zijn Klarna Bank AB (publ), geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met onze hoofdvestiging aan Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Onder het EU-recht voor de bescherming van persoonsgegevens zijn we de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die we van jou krijgen of op een andere manier over jou verzamelen. Wij zijn verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldige wetgeving voor gegevensbescherming.

 

1. Andere Klarna privacyverklaringen

De dienst Klarna Ident valt onder een andere privacyverklaringen, dat in de plaats van deze privacyverklaring geldt en die je kunt raadplegen als je die dienst gebruikt. Er kunnen ook aparte privacyverklaringens gelden voor bepaalde campagnes en tijdelijke aanbiedingen.

 

Als je een medewerker van Klarna, een kandidaat voor een functie bij Klarna of een medewerker van een webwinkel die Klarna gebruikt bent dan gelden andere privacyverklaringen voor jou. Neem contact met ons op via de onderstaande kanalen als je een exemplaar wilt van zo’n andere privacyverklaringen.

 

2. Welke informatie verzamelen we?

Informatie die je ons verstrekt. Jij kunt ons informatie over jezelf geven wanneer jij gebruikmaakt van een van de Diensten van Klarna, bijvoorbeeld als je kiest om te betalen met een van Klarna's betaalmethoden, contact met ons opneemt of gebruikmaakt van de Klarna App. Je mag alleen je eigen persoonsgegevens gebruiken voor het gebruik van de Diensten, zodat de Diensten op een correcte manier kunnen worden aangeboden.

 

Afhankelijk van welke Dienst je kiest, kan het gaan om:

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, enz.

 • Betaalinformatie – credit- en debitcard-gegevens (kaartnummer, geldigheidsdatum en CVV-    code), factuurinformatie, rekeningnummer, enz.

 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens - Je kunt ervoor kiezen om ons persoonsgegevens te verstrekken die worden aangemerkt als bijzondere categorieën van persoonsgegevens onder EU Verordening 2016/679 (de AVG), zoals gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of gegevens met betrekking op je gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. We hebben deze categorieën van persoonsgegevens niet nodig om de Diensten aan te bieden. Als je ervoor kiest om ons deze persoonsgegevens te verstrekken, dan is dat altijd vrijwillig en op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming. In paragraaf 5 kun je lezen hoe je je toestemming kunt intrekken.

Je kunt te allen tijde jouw profielgegevens, zoals jouw contactgegevens en andere bewerkbare instellingen, wijzigen. Dit kan in de Klarna App of door contact met ons op te nemen.

 

Informatie die we over jou verzamelen. Afhankelijk van welke Dienst je gebruikt, kunnen wij, zelf of via één van onze partners (bijvoorbeeld handelsinformatie- en fraudepreventiebureaus, winkels en publieke databanken) de volgende informatie verzamelen:

 

 • Persoonlijke gegevens en contactinformatie – naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

 • Informatie over goederen en/of diensten – gegevens over wat je koopt, inclusief bijvoorbeeld een track- en tracecode.

 • Financiële informatie – financiële informatie verkregen via derde partijen, zoals je inkomen, mogelijke uitstaande kredieten, negatieve betalingsregistraties, eerdere betaal- en kredietacceptatie.

 • Informatie over interactie tussen jou en Klarna – hoe je onze Diensten gebruikt, inclusief informatie over uitstaande schulden en schuld- en betalingsgeschiedenis bij Klarna. Technische gegevens zoals webpaginareactietijden, fouten bij het downloaden, persoonlijke instellingen, je contactgeschiedenis met de klantenservice van Klarna, etc.

 • Opgenomen telefoongesprekken - We nemen telefoongesprekken op als je de klantenservice belt.

 • Informatie over interactie tussen jou en de winkel - je eerdere contacten met de winkel waar jij winkelt, zoals informatie over of je de producten hebt ontvangen en het type webwinkel.

 • Apparaatinformatie – bijvoorbeeld het IP-adres, de taal- en browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform en schermresolutie. Ga naar paragraaf 11 om meer te lezen over hoe we informatie over je apparaat verzamelen en/of opslaan.

 • Informatie van externe PEP- en Sanctielijsten -  we kunnen je informatie screenen tegen internationale sanctielijsten en lijsten van zogenaamde politiek prominente personen. Deze lijsten bevatten gegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie en de reden voor opname op de lijst.

 • Socialmedia-profiel - We kunnen gegevens verzamelen van je socialmedia-profiel als je geklikt hebt op één van onze advertenties of evenementen gepost op een socialmedia-website van een derde partij. We zullen je contactinformatie krijgen zoals je die in je gebruikersprofiel van het betreffende platform hebt staan (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer en andere relevante zakelijke informatie zoals naam en adres van je bedrijf en de industrie waarin je werkzaam bent.).

 

3. Welke persoonsgegevens over jou verwerken we, voor welk doel en op welke rechtsgrond?

Afhankelijk van de Dienst die je gebruikt, kan Klarna je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die hieronder zijn opgesomd en gebaseerd op de rechtsgrond genoemd voor elk afzonderlijk doeleinde. In paragraaf 4 vind je meer informatie over hoe we je gegevens verwerken in onze meest voorkomende Diensten.

 

Verwerking bij het uitvoeren van de Diensten

 

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrond voor verwerking

Beheer van de klantrelatie met jou, bijvoorbeeld om je betaling te beheren, onze verplichtingen uit hoofde van kredietovereenkomsten tussen jou en ons uit te voeren, of om het contract voor de betreffende Dienst uit te voeren.

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Het maken en versturen van informatie naar jou in elektronische vorm (geen marketing).

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Beoordelen wat de meest geschikte manier is om contact met je op te nemen om je te informeren over uitstaande schulden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiële informatie (als we deze voorhanden hebben) en informatie over interactie tussen jou en Klarna.

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken over onze Diensten (bijvoorbeeld nadat je contact hebt opgenomen met de klantenservice van Klarna) via e-mail, sms, telefoon of op een andere manier.

 

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik. Je wordt ook geïnformeerd over je recht om bezwaar aan te tekenen (opt-out) elke keer dat je e-mail of telefoonnummer voor dit doel wordt gebruikt.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna, en informatie over de interactie tussen jou en de winkel.

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

Het uitvoeren van kredietwaardigheids- en fraudecontrole met het doel om te bepalen welke betaalmethoden jou kunnen worden aangeboden, gebaseerd op intern beschikbare gegevens.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of Diensten, financiële informatie (als die intern al beschikbaar is), informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en de winkel en apparaatinformatie.

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

Het uitvoeren van een kredietwaardigheidsbeoordeling voordat een krediet wordt verstrekt. (Zie paragraaf 4 over onze kredietdiensten en paragraaf 7 over hoe we handelsinformatiebureaus gebruiken.)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiële informatie (inclusief informatie die we extern verkrijgen van handelsinformatiebureaus), en informatie over interactie tussen jou en Klarna.

Voldoen aan wet- en regelgeving, wanneer het krediet dat we verstrekken wettelijk gereguleerd is. In het geval dat het krediet niet wettelijk gereguleerd is, worden de gegevens verwerkt om de overeenkomst uit te voeren.

Het voorkomen van IT-aanvallen (bijvoorbeeld DDos aanvallen) tegen Klarna’s Diensten, als deel van onze inspanningen om onze Diensten veilig te houden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en de winkel en apparaatinformatie.

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

Om je als kwetsbare klant te kunnen behandelen

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Gebaseerd op jouw expliciete toestemming

Het verbeteren van onze Diensten, voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, en het documenteren van wat tussen jou en onze klantenservice is besproken en afgesproken.

Opgenomen telefoongesprekken

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

Het overdragen van jouw gegevens aan onze partners en andere ontvangers (Zie paragraaf 7 voor meer informatie over hoe we je gegevens delen en waarom.)

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Verschilt afhankelijk van de ontvangers, zie voor meer informatie paragraaf 7. Bijvoorbeeld, Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om leveranciers te gebruiken om haar Diensten aan te bieden en we kunnen een wettelijke plicht hebben om je gegevens met de bevoegde autoriteiten te delen. Het delen van persoonsgegevens met betaaldienstverleners is nodig om de overeenkomst uit te voeren.

Het uitvoeren van risicobeoordelingen, fraudepreventie en risicomanagement (bijvoorbeeld door het verifiëren van je identiteit en het uitvoeren van controles voor fraudepreventie).

 

Zie paragraaf 7 voor een meer gedetailleerde beschrijving van onze fraudepreventiepartners.

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna. Klarna heeft ook een wettelijke plicht om haar klanten te identificeren.

Uitvoeren van incassowerkzaamheden, onder meer het innen en verkopen van schuld.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiële informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna en informatie over de interactie tussen jou en de winkel.

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

 

Productverbetering en onderzoek

 

Het anonimiseren van je persoonsgegevens voor productontwikkeling om klantgedrag te analyseren.

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

Het uitvoeren van data-analyse voor productverbetering en het testen van producten (bijvoorbeeld om risico- en fraudemodellen te verbeteren)

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

Het mogelijk maken van intern onderzoek en het maken van statistische modellen.

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Behartiging van het gerechtvaardigde belang voor de bedrijfsvoering van Klarna

Het mogelijk maken van extern onderzoek, bijvoorbeeld door universiteiten of andere educatieve instituten.

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering van Klarna, het verwerven van personeel en in het belang van de maatschappij bij het ondersteunen van onderzoek

 

Compliance en het beschermen van Klarna tegen aansprakelijkheid

 

Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving zoals anti-witwas- en accountancywetten en de wettelijke vereisten inzake kapitaaltoereikendheid

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Voldoen aan een wettelijke verplichting

Het uitvoeren van screening tegen sanctielijsten en lijsten met zogeheten politiek prominente personen.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten

Voldoen aan een wettelijke verplichting

Het beschermen van Klarna tegen juridische vorderingen (het beperken van de aansprakelijkheid).

Alle categorieën van persoonsgegevens onder paragraaf .

Behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering van Klarna

 

Voor marketingdoeleinden

 

Voor het versturen van marketing en aanbiedingen betreffende onze Diensten.

 

Je kunt je altijd afmelden door contact op te nemen met de contactgegevens onder paragraaf 13.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en de winkel en apparaatinformatie

Behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering van Klarna

Om te bepalen welke marketing we je sturen. Deze verwerking stopt ook wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van marketing.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en de winkel en apparaatinformatie.

Behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering van Klarna

 

4.  Het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde Diensten

Deze paragraaf beschrijft het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde Diensten. Om meer over deze Diensten, en hun eigenschappen te leren, verwijzen we je naar de algemene voorwaarden van de betreffende Dienst.

 

4.1 Klarna’s kredietdiensten

De volgende diensten bestaan uit het verstrekken van krediet door ons aan jou: Betaal later (factuur), Betaal nu (alleen in het geval van automatische incasso), Slice it, Klarna Card en de kaart voor eenmalig gebruik (beschikbaar in de Klarna App). Om deze diensten aan te kunnen bieden, beoordelen we je kredietwaardigheid, gebaseerd op de door jou verstrekte contactgegevens en persoonlijke informatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna en financiële informatie inclusief extern verkregen informatie van handelsinformatiebureaus, zoals inkomen en betaalaanmerkingen (voor meer informatie over handelsinformatiebureaus zie paragraaf 7).

 

De Klarna Card en de kaart voor eenmalig gebruik

Als je de Klarna Card of de kaart voor eenmalig gebruik aanvraagt, beoordeelt Klarna je kredietwaardigheid op dezelfde wijze als bij onze andere kredietdiensten. In het geval van de Klarna Card zal Klarna de kredietbeoordeling continue aanpassen aan de hand van de interacties tussen jou en Klarna.

 

We delen informatie over jou en je aankopen als je één van de kaarten gebruikt met VISA en betaalpartners van VISA via het VISA-betaalnetwerk, voor zover dit nodig is om je kaarttransactie te verwerken, fraude te voorkomen en toepasselijke regels te volgen. Als je je Klarna Card vernieuwt of een nieuwe ontvangt, zullen we deze informatie aan VISA overdragen zodat VISA haar partners bij wie jij je kaart hebt opgeslagen kan informeren (bijvoorbeeld bij herhaalde transacties).

 

Als je je Klarna Card aan een digitale portemonnee toevoegt, zullen we je gegevens delen met de aanbieder van de digitale portemonnee in overeenstemming met de privacyverklaring van die aanbieder.

 

4.2 Betaalkaartdiensten

Via deze Dienst bewaart Klarna je kaartgegevens voor toekomstige aankopen en kan Klarna betalingsinformatie over bepaalde kaarttransacties ontvangen van jouw betaalkaartnetwerk (bijv. VISA, MasterCard, American Express) of van de aanbieder van betaalkaarten (meestal je bank of creditcardaanbieder). Klarna kan je betalingsinformatie delen met derden die de kaartdiensten en betaalkaartnetwerken (bijv. VISA, MasterCard, American Express) mogelijk maken. Een lijst van derden vind je in de algemene voorwaarden van deze Service.

 

Het betaalkaartnetwerk zal de transacties op je geregistreerde kaart controleren om te bepalen of je een aankoop hebt gedaan met een partnerhandelaar en zal dergelijke transactiegegevens delen met derde dienstverleners en vervolgens met Klarna.

 

Klarna en haar externe dienstverleners kunnen transacties die je met de deelnemende handelaren hebt gedaan, bekijken. Klarna kan ook transactiegegevens (bijv. je naam, e-mail, telefoonnummer en adres, het winkel-ID, het bedrag van de aankoop en het type artikel dat je hebt gekocht) delen met de deelnemende handelaar waar een transactie heeft plaatsgevonden.

 

4.3 De Klarna-gebruikerservaring geleverd onder de Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services

Om een vlotte gebruikerservaring te kunnen leveren, zowel voor als na je aankoop, bieden wij bepaalde Diensten aan die vallen onder de Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services. Het gebruik van deze Diensten houdt de volgende verwerking van je persoonsgegevens in:

 

Historische transacties

Wij houden informatie bij over de goederen/diensten die je eerder hebt aangeschaft via onze Diensten, om deze informatie aan je te kunnen tonen.

 

Voorkeur voor het invullen van je contactgegevens

Het vooraf invullen van je contactgegevens kan op twee manieren gebeuren - door je interactie en door middel van een cookie. Wij noemen dit Prefill.

 

Vooraf invullen door je interactie

Tijdens het gebruik van de Diensten kunnen we vragen om je persoonlijke informatie en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum of persoonlijk identificatienummer. Wij bewaren deze informatie in onze systemen, en wanneer je bij ons terugkeert, hoef je alleen maar een paar gegevens op te geven zoals telefoonnummer, e-mail, postcode of nationaal ID-nummer (afhankelijk van het land), zodat wij de overige velden met de rest van de gegevens kunnen vullen.

 

Vooraf invullen door een cookie

Een andere methode die we kunnen gebruiken om je gegevens vooraf in te vullen is het plaatsen van een Klarna-cookie op je apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, etc.). Je kunt ervoor kiezen om gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum of persoonlijk identificatienummer en kaartgegevens bij Klarna op te slaan. Als je dit doet, gebruiken we de cookie om die gegevens op te halen uit de opslag van Klarna, en de cookie zal je gegevens automatisch invullen wanneer je met Klarna winkelt.

 

Deactivering van Prefill

Als je geen gebruik wilt maken van de prefill-functionaliteiten kun je contact met ons opnemen en dan zullen wij deze uitschakelen. Je kunt ze ook uitschakelen vanuit de Klarna App of door je prefill-instellingen aan te passen tijdens het aankoopproces in de webwinkel. Je kunt op elk gewenst moment alle cookies op je apparaat verwijderen, waardoor onze cookie ook wordt verwijderd.

 

Voorgeselecteerde voorkeursbetalingsmethoden

Klarna kan vooraf de betaalmethode selecteren die volgens ons de beste manier van betalen voor jou is. (Deze verwerking heeft geen invloed op de betaalmethoden die voor je beschikbaar zijn). Voor deze beoordeling verwerkt Klarna informatie over de interactie tussen jou en Klarna, zoals informatie over de door jou eerder gekozen betaalmethoden en het bedrag van de betreffende aankoop, alsmede de winkel. Dit is profilering. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over het opstellen van profielen.

 

Aanbiedingen en voordelen

Om je voordelen te kunnen bieden zoals kortingen, speciale evenementen, early access tot producten, kortingsacties, aanbiedingen van verkopers, proefexemplaren en give-aways, kijken we naar de interacties tussen jou en Klarna (zoals het aantal aankopen onder een bepaalde periode, of aankopen met een of meer verkopers) en je contactinformatie en persoonlijke gegevens (zoals je leeftijd, geslacht of postcode). Dit kan gepaard gaan met het opstellen van profielen. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over het opstellen van profielen.

 

De informatie vormt de basis voor Klarna's marketing en klantenanalyse, bedrijfs- en methodeontwikkeling en statistieken.

 

Binnen het programma van aanbiedingen en voordelen kunnen Klarna en Klarna's leveranciers en onderaannemers (namens Klarna) deze informatie gebruiken in fysieke post, sms'jes, e-mail, sociale media en andere digitale kanalen om met je te communiceren voor het leveren van aanbiedingen en voordelen. Klarna en haar leveranciers en onderaannemers zullen hiervoor geen gebruikmaken van direct marketingkanalen (bijv. e-mail of sms-berichten) als je je hebt afgemeld voor direct marketing, of als je niet hebt gekozen voor direct marketing, maar dat wettelijk verplicht is in jouw land.

 

Je kunt je afmelden voor aanbiedingen en voordelen via een link in een e-mail van ons, of door contact met ons op te nemen.

 

De Klarna App

Als je de Klarna App gebruikt, zullen extra gegevens worden verwerkt om de functies van de Klarna App te bieden.

 

 • Gepersonaliseerde artikelen en advertenties: je zou gepersonaliseerde artikelen en advertenties kunnen zien op basis van eerdere aankopen.

 • Gepersonaliseerd Klarna-overzicht: er kan een overzicht worden weergegeven, waar je de status van je Klarna-aankopen en je aankoopgeschiedenis kunt bekijken, toegang krijgt tot terugbetalingen en betalingsvoorwaarden kunt regelen en verlengen.

 • Levering en het volgen van pakketten: in sommige gevallen kan je de route van je pakket volgen.

 • Je gekoppelde bankrekeningen (de Personal Finance Service): de personal finance Service biedt je het voordeel dat je niet alleen een overzicht krijgt van de Klarna-transacties, maar ook van transacties via gekoppelde externe bankrekeningen (zie verderop onder paragraaf 4.4).

 • Kredietdiensten: wij kunnen je krediet aanbieden op basis van eerdere aankopen.

 • In-app shopping: winkelen via de Klarna App is een manier om Klarna's betaalmethoden in bijna elke winkel te gebruiken. Als je dit doet, zal Klarna de door jou verstrekte informatie doorsturen naar de winkel waar je winkelt, om je aankoop af te ronden. In sommige gevallen (indien de winkel dit vereist) zal Klarna je ook vragen om je inloggegevens voor de betreffende winkel in te vullen. Deze informatie wordt dan door Klarna verwerkt om de aankoop uit te voeren.

 • Klantenservice: wanneer je gebruikmaakt van onze klantenservice via de Klarna App hebben wij toegang tot de informatie die je ons verstrekt.

 

4.4 Personal Finance (beschikbaar in de Klarna App)

Als je verbinding maakt met deze Dienst, verwerken wij informatie over je externe bankrekening en andere rekeningen die je aan de app koppelt, en verzamelen wij informatie zoals rekeningnummer, bank, historische transacties op de rekening en beschikbare tegoeden. Op basis van deze informatie visualiseren we je financiën en bieden we je tools om grip te houden op je financiële situatie (op basis van profilering, zoals uitgelegd in paragraaf 6). Dit gebeurt door je uitgaven te vergelijken met de uitgaven van andere gebruikers van de Dienst.  Op basis van die vergelijking bieden wij samen met onze partners (indien van toepassing) mogelijkheden om je vaste en niet-vaste lasten te minimaliseren.

 

5. Intrekken van toestemming

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of expliciete toestemming (bijvoorbeeld in verband met het indienen van een volmacht, het indienen van aanvullende informatie die aangeeft dat je een kwetsbare klant bent, of in het geval dat je bijzondere categorieën van persoonsgegevens uploadt naar onze Diensten), kun je deze toestemming intrekken door je gegevens in de Klarna App te verwijderen of door contact met ons op te nemen. Het intrekken van deze toestemming zal niet leiden tot enig nadeel voor jou, aangezien wij dit soort informatie niet nodig hebben om onze Diensten te kunnen leveren.

 

6. Profilering door Klarna en geautomatiseerde besluitvorming

"Profilering" betekent de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die op jou betrekking hebben te evalueren, bijvoorbeeld om aspecten van je economische situatie of je voorkeuren, te analyseren of te voorspellen. Wij gebruiken profilering met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over jou hebben om individuele of geautomatiseerde beslissingen te nemen, voor de volgende doeleinden:

 

Beslissingen zonder rechtsgevolgen en die je niet op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen

Klarna neemt de volgende beslissingen zonder rechtsgevolgen of zonder gevolgen die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen;

 • te beslissen welke marketing content voor jou interessant zou zijn. (Je kunt altijd bezwaar maken tegen dergelijke marketing. Zie paragraaf 3 over marketing voor meer informatie over de verwerkte gegevens);

 • te beslissen welke loyaliteitsbonussen bij je passen (zie paragraaf 4.3 voor meer informatie);

 • te beslissen over de meest geschikte manier om contact met je op te nemen over uitstaande schulden (zie paragraaf 3 voor meer informatie);

 • te beslissen welke content in je Klarna App wordt getoond. Zie paragraaf 4 voor meer informatie.

 

Daarnaast gebruiken sommige van onze Diensten, zoals de vooraf geselecteerde voorkeursbetaalmethode of wanneer je externe bankrekeningen in onze Klarna App koppelt, profilering om je de toepasselijke Dienst te kunnen leveren. Een voorbeeld is het aan jou verschaffen van voor jou relevante financiële inzichten of om te selecteren welke aanbiedingen we geven, in overeenstemming met de voorwaarden van de Dienst.

 

Beslissingen met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen

“Geautomatiseerde besluitvorming, met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft” betekent dat bepaalde beslissingen met betrekking tot onze Diensten uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde middelen -zonder enige interactie van een van onze medewerkers- deze beslissingen hebben een aanmerkelijke impact op jou als consument, dat vergelijkbaar is met een rechtsgevolg. Door een dergelijke geautomatiseerde beoordeling verhogen wij de objectiviteit en transparantie bij het aanbieden van deze Diensten.

 

Wij maken gebruik van dit soort geautomatiseerde besluitvorming wanneer wij:

 • besluiten om onze kredietdiensten aan te bieden en jou vervolgens een krediet te verlenen;

 • besluiten je geen toegang te bieden tot onze kredietdiensten;

 • besluiten dat je een risico op fraude of het witwassen van geld vormt, als uit onze verwerking blijkt dat jouw gedrag tekenen van witwassen van geld vertoont, bekend frauduleus gedrag is, dat je gedrag niet in overeenstemming is met eerdere verklaringen of als je je ware identiteit opzettelijk lijkt te hebben verborgen. In bepaalde gevallen kan Klarna ook controleren of een specifieke klant al dan niet op een zogenaamde sanctielijst staat.

 

Zie paragraaf 3 voor meer informatie over de soorten persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt.

 

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde beslissing met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft (samen met de bijbehorende profilering) en een medewerker van Klarna je zaak te laten bekijken door contact met ons op te nemen via het in paragraaf 13 genoemde e-mailadres.

 

7. Met wie kunnen we persoonsgegevens delen?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met de onderstaande categorieën van ontvangers, voor de onderstaande doeleinden. Met welke ontvangers wij je persoonsgegevens precies delen en voor welke doeleinden, hangt af van de Diensten die je gebruikt.  Daarbij nemen wij alle redelijke contractuele, wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens met een adequaat beschermingsniveau worden behandeld.

 

Leveranciers en onderaannemers. Klarna kan persoonsgegevens delen met leveranciers en onderaannemers die wij gebruiken om de Diensten aan je te leveren. Leveranciers en onderaannemers zijn bedrijven die alleen het recht hebben om de persoonsgegevens die zij van Klarna ontvangen namens Klarna te verwerken. Voorbeelden van dergelijke leveranciers en onderaannemers zijn software- en gegevensopslagaanbieders, aanbieders van diensten op het gebied van betalingsverwerking en bedrijfsadviseurs.

 

Winkels. Klarna deelt persoonsgegevens met de winkel die je bezoekt of waar je een aankoop doet. Dit wordt gedaan om de winkel in staat te stellen je aankoop en je relatie met de winkel te beheren, je de goederen toe te sturen, geschillen te beheren, en om haar klanten te profileren in categorieën zoals leeftijdsgroepen of geslacht, en ook om fraude te voorkomen. De persoonsgegevens die met een winkel worden gedeeld, zijn onderworpen aan het privacybeleid van de winkel. In het geval dat je een ticket hebt gekocht via een reisbureau, zullen Klarna en het reisbureau informatie over het ticket delen, zoals het boekingsnummer, persoonsgegevens op het ticket over de reiziger, vertrek- en aankomsttijd, reisgegevens en betaalmethode. Dit delen gebeurt met het oog op het voorkomen van fraude.

 

Betalingsdienstaanbieders ("PSP's"). Betalingsdienstaanbieders bieden winkels online diensten aan voor het aanvaarden van elektronische betalingen via verschillende betaalmethoden, waaronder kredietkaarten, betalingen per bank zoals automatische incasso's, bankoverschrijvingen, enz. Sommige winkels gebruiken PSP's waarmee ze je informatie delen, dit wordt vermeld in de privacyverklaringen van de winkels. Sommige PSP's verzamelen en gebruiken je informatie ook onafhankelijk van elkaar in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een digitale portemonnee gebruikt.

 

Handelsinformatiebureaus. Als je een krediet aanvraagt (zie Paragraaf 4.1 voor een specificatie van relevante Diensten), kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met handelsinformatiebureaus, voor de volgende doeleinden: Om je kredietwaardigheid te beoordelen in verband met de aanvraag van een van Klarna's betaalmethoden, om je identiteits- en adresgegevens te bevestigen en jou en andere klanten te beschermen tegen fraude. Jouw telefoonnummer en adres kunnen ook worden gedeeld met het handelsinformatiebureau, zodat ze je een kennisgeving kunnen sturen dat een kredietbeoordeling op jou is uitgevoerd. Afhankelijk van de regels in het land waarin je woont, kan bij een kredietcontrole een notificatiebrief worden verzonden of kan de notificatiebrief elektronisch worden verzonden.

 

Je betalingsgedrag kan door Klarna aan het handelsinformatiebureau worden gemeld, wat je toekomstige kredietscore kan beïnvloeden. We zullen ook voortdurend informatie over je blijven uitwisselen met het handelsinformatiebureau, inclusief informatie over betaalde rekeningen en eventuele schulden die niet volledig en/of op tijd worden terugbetaald. Wanneer een handelsinformatiebureau een kredietwaardigheidsaanvraag van ons ontvangt, kan het een markering op je kredietbestand plaatsen die door andere kredietverstrekkers kan worden gezien. Handelsinformatiebureaus zullen je informatie delen met andere organisaties. Je gegevens worden ook gekoppeld aan de gegevens van je echtgeno(o)t(e), eventuele medeaanvragers of andere financiële partners. De handelsinformatiebureaus waarmee wij je persoonsgegevens kunnen delen, staan hier vermeld.

 

De handelsinformatiebureaus zullen jouw gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen en kunnen ook hun eigen gegevens over jou, of, indien van toepassing, je bedrijf, gegevens van onze zoekopdracht en jouw aanvraag aanmaken of aanvullen. Deze en andere informatie over jou of, indien van toepassing, je bedrijf en degenen met wie je financieel verbonden bent, kunnen worden gebruikt om kredietbeslissingen over jou of je bedrijf te nemen.

 

Houd er rekening mee dat Klarna de kredietwaardigheidsbeoordeling die we van een handelsinformatiebureau ontvangen alleen in een scriptdataformaat heeft.  Dit betekent dat je wordt aangeraden om een kopie van de beoordeling rechtstreeks bij het handelsinformatiebureau aan te vragen als je een leesbare versie wilt zien.

 

Diensten voor fraudepreventie en identiteitscontrole. Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met bedrijven die diensten voor het voorkomen van fraude aanbieden, om je identiteit en de juistheid van de gegevens die je ons hebt verstrekt te controleren en om criminele activiteiten te voorkomen. Aanbieders van zulke diensten die wij gebruiken, worden hier opgesomd. Houd er rekening mee dat de aanbieders van fraudepreventiediensten je gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.

 

Klarna Group. Je informatie kan worden gedeeld met bedrijven binnen de Klarna-groep, op basis van de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering van Klarna.

 

Socialmedia-platforms. Als je contact met ons opneemt via social media-platforms zoals Facebook of Twitter, worden je gegevens door deze bedrijven parallel met ons opgeslagen en verwerkt, in overeenstemming met hun toepasselijke privacyverklaringen.

 

Een persoon met een volmacht voor jouw handelingen. Klarna zal je gegevens delen als wij een volmacht van jou hebben ontvangen aan de gevolmachtigde, op basis van jouw toestemming.

 

Autoriteiten. Klarna kan noodzakelijke informatie bekendmaken aan instanties zoals politie, belastingdienst of andere instanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of onder bepaalde omstandigheden indien je ons hierom hebt verzocht. Een voorbeeld van een wettelijk verplichte openbaarmaking is voor de bestrijding van het witwassen van geld of om de financiering van terrorisme tegen te gaan.

 

Logistieke bedrijven. Klarna kan je informatie delen met logistieke bedrijven die de door jou bestelde goederen leveren, indien je ervoor gekozen hebt om de pakketten te volgen. Voorbeelden van gegevens die we kunnen delen zijn contactinformatie en persoonlijke gegevens en trackingnummer. Houd er rekening mee dat de logistieke bedrijven je gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.

 

Incassobureaus. Klarna kan je informatie delen bij de verkoop van onbetaalde schulden aan derden, bijvoorbeeld aan incassobureaus, op basis van een legitiem belang bij de uitvoering van onze activiteiten. De incassobureaus verwerken jouw gegevens in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.


Desinvestering. In het geval dat Klarna een bedrijf of activa verkoopt of koopt, kan Klarna je persoonsgegevens delen met de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa. Als Klarna vrijwel al haar activa worden verworven door een derde partij, kunnen persoonsgegevens over Klarna's klanten worden gedeeld en overgedragen.

 

Voordat enige gegevensdeling als gevolg van een desinvestering plaatsvindt, zal Klarna ervoor zorgen dat er adequate geheimhoudingsverplichtingen van kracht zijn.

 

8. Waar verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij streven er altijd naar om je persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In bepaalde situaties, zoals wanneer wij persoonsgegevens delen met een bedrijf, leverancier of onderaannemer van de Klarna Group buiten de EU/EER, kunnen je persoonsgegevens echter worden doorgegeven aan en verwerkt in een bestemming buiten de EU/EER. Als de winkel waar je winkelt zich buiten de EU/EER bevindt, betekent het delen van je persoonsgegevens met de winkel ook dat jouw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt.

 

Aangezien Klarna zich ertoe verbindt om je persoonsgegevens altijd te beschermen, nemen wij alle redelijke contractuele, wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en met een adequaat beschermingsniveau worden behandeld, in vergelijking met en in overeenstemming met ten minste het beschermingsniveau dat binnen de EU/EER wordt geboden.

 

Wij zorgen dat correcte verwerking van persoonsgegevens adequaat gewaarborgd wordt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG, wanneer wij je gegevens buiten de EU/EER verwerken. Deze waarborgen bestaan erin dat het derde land of de staat in kwestie onderworpen is aan een besluit van de Europese Commissie om het beschermingsniveau passend te verklaren, de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie ten uitvoer te leggen of ervoor te zorgen dat de ontvanger geregistreerd is bij het Amerikaanse privacyschild.

 

9. Hoelang verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij zullen je persoonsgegevens verwerken gedurende de periode die nodig is voor bepaalde doeleinden van onze verwerking, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens, ook al stoppen wij met de verwerking van je persoonsgegevens voor het ene doel, zullen bewaren als deze nog voor een ander doel moeten worden verwerkt, waarbij wij ze alleen voor dat andere doel zullen gebruiken. In het bijzonder:

 

 • Zolang je onze Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services hebt geaccepteerd, zullen wij, totdat je deze voorwaarden beëindigt (door contact met ons op te nemen of door ons te instrueren om gegevens te verwijderen door middel van bijvoorbeeld een verzoek om gegevens te wissen), de persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben om de Diensten aan je aan te kunnen bieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens met betrekking tot je aankoopgeschiedenis.

 • Wij verwerken persoonsgegevens die zijn opgenomen in kredietbeoordelingen ten behoeve van nieuwe kredietbeoordelingen gedurende een periode van 90 dagen na de datum waarop de opvraag is gedaan.

 • Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot schuld ten behoeve van kredietbeoordelingen gedurende een periode van drie (3) jaar na het afsluiten van de schuld - door betaling van de schuld, waarbij de schuld wordt afgeschreven door Klarna of de verkoop van de schuld door Klarna.

 • Wij verwerken opnames van telefoongesprekken gedurende een periode van 90 dagen na de opnamedatum.

 • Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op de naleving van de geldende wetgeving, zoals de bestrijding van het witwassen van geld en de boekhouding. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen je persoonsgegevens tot tien jaar na het einde van de klantrelatie worden bewaard.

 

10. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 • Recht op informatie. Je hebt het recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop wij je informatie verwerken. Wij doen dit door middel van deze mededeling, andere informatie op onze website en door het beantwoorden van vragen die ons worden gesteld.

 • Recht van inzage. Je kunt een kopie van je gegevens opvragen als je wilt weten welke persoonsgegevens wij over jou verwerken. Deze kopie van jouw persoonsgegevens kan ook in een machineleesbaar formaat worden verstrekt.

 • Recht op rectificatie. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over jezelf te corrigeren.

 • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer je je toestemming hebt ingetrokken. Zoals hierboven in paragraaf 3 en 9 meer in detail beschreven, zijn wij ook onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons verhinderen om sommige gegevens onmiddellijk te verwijderen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de boekhoud- en belastingwetgeving, de bank- en antiwitwaswetgeving, maar ook uit het consumentenrecht.

 • Recht op beperking van de verwerking. Als je van mening bent dat je informatie onjuist is of dat wij je gegevens onrechtmatig gebruiken, heb je het recht om ons te vragen de verwerking te stoppen.

 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij je nationale toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens of de Zweedse toezichthoudende autoriteit bescherming persoonsgegevens (Datainspektionen). Klachten bij de Zweedse autoriteit bescherming persoonsgegevens kunnen via deze link worden ingediend: https://www.datainspektionen.se/other-lang/in-english/.

 • Controle over de instellingen van de diensten. Voor sommige specifieke functies heb je de mogelijkheid om de instellingen in de Klarna App aan te passen, bijvoorbeeld of je meldingen of gepersonaliseerde marketing wilt ontvangen. Wij zullen altijd je individuele keuze respecteren.


 

11. Hoe zit het met cookies en andere tracking-technologieën?

Om een op maat gesneden en smoooth ervaring te leveren, gebruiken we cookies en soortgelijke tracking-technologieën in onze online Diensten. Voor gedetailleerde informatie over hoe Klarna gebruikmaakt van tracking-technologieën, kun je onze Cookieverklaring lezen.

 

12. Updates van deze privacyverklaring

Wij werken voortdurend aan het verbeteren van ons service-aanbod, zodat je een nog betere gebruikerservaring krijgt. Dit omvat zowel wijzigingen in bestaande Diensten als de introductie van nieuwe Diensten. Het is daarom belangrijk dat je deze privacyverklaring elke keer dat je een Klarna Dienst gebruikt leest, aangezien de verwerking van je persoonsgegevens veranderd kan zijn sinds je voor het laatst een van onze Services gebruikte.

 

13. Contactgegevens.

Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met ons hoofdkantoor aan Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

 

Klarna heeft een functionaris gegevensbescherming en een team van specialisten op het gebied van gegevensbescherming dat uitsluitend met gegevensbescherming en privacy werkt. We hebben ook een speciaal team binnen onze klantenservice dat zich bezighoudt met gegevensbescherming. Je kunt ons altijd bereiken via dataprotectie@klarna.nl.

 

Klarna Bank AB (publ) is onderworpen aan de Zweedse wet inzake gegevensbescherming. Bezoek www.klarna.com voor meer informatie over Klarna.

 

Laatst bijgewerkt op 14 juni 2019.

 

Contactgegevens:


FE Borduren/Liefde voor Wol
Slimdijk 11 1631DB Oudendijk , Nederland
T (062) 328-2518
E Francis@liefdevoorwol.nl

 

Contactpersoon voor privacy zaken:


Francis Eckhardt
Slimdijk 11
1631DB Oudendijk NH
T +31(6) 23282518
E francis@liefdevoorwol.nl